استراتژی

  • رضایت مشتریان
  • انجام ممیزی های دوره ای به منظور پایش کیفیت خدمات
  • تعهد به استمرار و حفظ الزامات استاندارهای ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007