مدیریت پروژه

عدم قطعیت مهمترین ویژگی ماهوی هر پروژه ای است و تفاوت سازمانهای پروژه محور در کیفیت اجرای پروژه ها ناشی از حداکثر استفاده از فرصتها و ارزش ها و همچنین به حداقل رساندن اثرات تهدیدها به عنوان عواملی است که ریسک نامیده می شوند. با اعتقاد به این موضوع، مدیریت ریسک بعنوان یکی از اصول کسب و کار آرپا گروپ تلقی می شود تا اثربخشی وقت و سرمایه همه ارکان پروژه در حد مطلوبی تضمین گردد.