توسعه فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی - ناحیه 1

محدوده کار پروژه مدیریت طرح فاز 13 پارس جنوبی عبارت است از بازنگری و به روز رسانی مدارک مهندسی، انجام ممیزی پروژه، تامین خدمات مهندسی خرید، بازرسی ساخت داخل (مدیریت بازرسی شخص ثالث)، نظارت کارگاهی و مدیریت پروژه مورد نیاز کارفرما برای اجرای پروژه فاز 13 پارس جنوبی شامل:
الف) احداث قسمتهای Area 1 و واحدهای 143 و 122
ب) ساخت و نصب قطعات فلزی Main pipe Rack
ج) خدمات مهندسی خرید و مدیریت ساخت، راکتورها و تانک های ذخیره
 
محل پروژه: ایران - عسلویه
کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس
مشتری: سپکو
پیمانکار: شرکت آرپا گروپ کیش
نوع قرارداد: مدیریت مشاوره
وضعیت پروژه:  در حال اجرا

Images:

  • توسعه فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی - ناحیه 1
  • توسعه فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی - ناحیه 1
  • توسعه فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی - ناحیه 1