Engineering & Procurement Services

توسعه فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی - ناحیه 1

محدوده کار پروژه مدیریت طرح فاز 13 پارس جنوبی عبارت است از بازنگری و به روز رسانی مدارک مهندسی، انجام ممیزی پروژه، تامین خدمات مهندسی خرید، بازرسی ساخت داخل (مدیریت بازرسی شخص ثالث)، نظارت کارگاهی و مدیریت پروژه مورد نیاز کارفرما برای اجرای پروژه...